00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
sklep@klimaoutlet.pl
881 780 780

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży określają podstawowe zasady obowiązujące pomiędzy Kupującym, a firmą Wolumen sp z o.o. (NIP: 5272679008) lub spółkami zależnymi należącymi do grupy kapitałowej (dalej Spółka lub Sprzedający) ważne od października 2020 r. do odwołania lub publikacji nowych OWS.

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszystkie produkty w cennikach Sprzedającego zostały przedstawione w celach informacyjnych w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.
 2. Sprzedający zastrzega prawo do zmian cen produktów oraz zmian konstrukcyjnych mających na celu ulepszanie produktów bez konieczności odrębnego powiadamiania.
 3. Informacje zamieszczone na stronach internetowych oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, masie, kształcie, odcieniach kolorów) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zamawiania towaru posługując się nomenklaturą obowiązującą w Spółce.
 5. Składając zamówienie Kupujący oświadcza że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje zawarte w nich postanowienia.
 6. Każdy podmiot dokonujący zakupów w Spółce podlega przepisom Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS).

§2. ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie zamówienia przyjmowane są drogą telefoniczną, wiadomością poczty elektronicznej, poprzez strony internetowe Sprzedającego lub osobiście w siedzibie Spółki. Kupujący powinien upewnić się czy przesłane zamówienie dotarło do Sprzedającego wysłanie wiadomości drogą elektroniczną nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem przez Sprzedającego.
 2. Zamówienie powinno zawierać listę produktów w oparciu o nazwę lub numer katalogowy Spółki , numer oferty, rodzaj promocji lub ceny indywidualnej ustalonej z działem handlowym. Brak takich informacji może spowodować różnice w cenach   na fakturze zakupu z cena zakładaną.
 3. Zamówienie na towary określone w materiałach informacyjnych, jako niestandardowe/na zapytanie muszą zostać zamówione na specjalnie przygotowanym formularzu  i zawierać szczegółowy opis zamawianego produktu oraz/lub rysunek techniczny.
 4. Zamówienia niestandardowe, na zapytanie przekazywane są do realizacji po uprzednim dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości ustalonej z działem handlowym.  Termin realizacji liczony jest od dnia wpływu na konto Sprzedającego pełnej kwoty zadatku.
 5. Rezygnacja z realizacji zamówienia towarów niestandardowych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie wymaga formy pisemnej w terminie do 2 dni od daty uruchomienia zamówienia. Przy rezygnacji po tym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z obsługą i przygotowaniem towarów od momentu uprawomocnienia zamówienia do czasu rezygnacji.
 6. Towary niestandardowe sprowadzone lub wyprodukowane na indywidualne zamówienie, zobowiązują kupującego do ich odbioru i nie podlegają zwrotowi w części lub w całości.
 7. Za towary sprowadzone w całości lub wyprodukowane na wyłączne zamówienie Kupującego wszelkie przedpłaty i zadatki zostaną zliczone na poczet częściowej zapłaty za te towary.
 8. Na zwrot towarów standardowych magazynowych Kupujący powinien uzyskać zgodę Sprzedającego. Dla towarów  standardowych sprowadzonych również za pośrednictwem Sprzedawcy zgodę Dostawcy lub Producenta.
 9. W przypadku zwrotu lub odmowy odbioru towarów standardowych bez uzgodnienia ze Sprzedawcą oraz stosownej zgody na taki zwrot naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% wartości towaru.
 10. W przypadku zalegania z płatnościami za poprzednie faktury zakupu, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kolejnego Zamówienia do momentu uiszczenia zaległości, bądź też realizować zamówienie przy zmienionych warunkach płatności.
 11. Zakupiony towar przez Kupującego pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia całej należności za ten towar.
 12. W przypadku gdy Sprzedający tworzy koncepcję wykonania klimatyzacji lub wentylacji wraz z wyceną jest ona własnością Sprzedawcy ma charakter dzieła i jako taka podlega ochronie praw autorskich i nie może być wykorzystana bez zgody Sprzedawcy jako podstawa wyceny lub złożonej oferty dla innych podmiotów pozostających w konkurencji dla Sprzedawcy.

§3. CENY

 1. W cennikach i katalogach Sprzedającego podane są ceny przykładowych produktów w walucie PLN/USD/EUR.
 2. Sprzedawca zastrzega, że ceny produktów ujęte w cennikach i katalogach mogą różnić się od siebie i od cen aktualnie obowiązujących.
 3. Ceny produktów w walucie obcej USD/EUR lub innej walucie przeliczane są według kursu sprzedaży NBP na dzień wystawienia faktury.

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonywać w jeden z poniższych sposobów
  – płatność gotówką przy odbiorze towaru
  – przedpłata przelewem na wskazane konto na podstawie faktury PRO-FORMA
  – przelewem z odroczonym terminem płatności na konto według ustalonych indywidualnych warunków handlowych.

– w inny uzgodniony przez strony sposób.

 • Firma lub osoba fizyczna która dokonuje zakupów po raz pierwszy nie ma prawa do płatności z odroczonym terminem. Wniosek o odroczony termin płatności jest możliwy po dokonaniu pięciu lub więcej zakupów na łączną kwotę 10.000 PLN netto.   Do uzyskania limitu kredytowego i ustalenia długości odroczenia płatności niezbędne jest przekazanie przez Zamawiającego aktualnych dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS/Odpis z Działalności Gospodarczej) a ponadto musi przejść pozytywną weryfikację w systemie KRD i uzyskać pozytywną opinię we współpracującym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Kupujący zobowiązany jest do akceptacji OWS regulujących podstawowe zobowiązania Kupującego i Sprzedającego w momencie przyjęcia od Sprzedawcy towaru i/lub usługi i użytkowania go.
 • Każda ze Stron ma obowiązek poinformować drugą Stronę w przypadku zmiany danych wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 2, pod rygorem poniesienia skutków takiego zaniechania.
 • Sprzedający wymaga, by Kupujący, który uzyskał prawo do odroczonego terminu płatności przedłożył listę pracowników upoważnionych do składania zamówień i odbioru towarów. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz aktualnego numer dowodu osobistego każdego z upoważnionych pracowników.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie może ponieść Kupujący w przypadku transakcji zawartych z pracownikami kupującego będącymi na liście osób upoważnionych.
 • W przypadku opóźnień w zapłacie za towary zakupione z odroczonym terminem płatności do 14 dni po dacie wymagalności, Sprzedający naliczy odsetki w wysokości ustawowej. Opóźnienie w zapłacie przekraczające 14 dni upoważnia Sprzedającego do naliczania odsetek maksymalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający ma również prawo po przekroczeniu termin płatności przez Kupującego do wypowiedzenia mu umowy i naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień bezumownego korzystania z przedmiotu pozostającego jego własnością do czasu jego zwrotu w nienaruszonym stanie.

§5. ODBIÓR I DOSTAWY

 1. Odbiór towaru i /lub usługi  lub ich dostawa  następuje w uzgodnionym terminie. W przypadku nieuzgodnienia odroczonego terminu odbioru naliczony zostanie koszt składowania w wysokości 50,00 PLN/dzień netto/ m2 składowanego towaru.
 2. Po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego wszystkie niezrealizowane dokumenty wydania tracą ważność.
 3. Przy odbiorze osobistym Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu, ilości i zgodności wydawanego towaru z dokumentem wydania.
 4. W przypadku wysyłki towarów firmą spedycyjną Kupujący powinien sprawdzić ilości towarów w obecności kuriera. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie 3 dni roboczych od daty wysyłki towaru. Sprzedający zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przesyłki jednak nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera i skontaktować się ze Sprzedającym. Towary o znacznej wartości wysyłane są przesyłką kurierską ubezpieczoną.
 5. W przypadku dostaw transportem własnym Sprzedającego za wszelkie uszkodzenia i niezgodności ilościowe i jakościowe odpowiada Sprzedający.
 6. Sprzedający zastrzega możliwość odmowy dostawy towaru z przyczyn niezależnych.

§6. DOWÓD ZAKUPU

 1. Na zakupione towary Sprzedający wystawia faktury VAT.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania aktualnych danych firmy lub danych osoby fizycznej ( imię, nazwisko, adres zameldowania ) w momencie wystawiania faktury VAT.
 3. W przypadku odbioru osobistego Kupujący odbiera towar razem z oryginałem faktury VAT. W przypadku wysyłki towaru spedycją faktura dołączana jest do przesyłki lub na życzenie kupującego wysyłana odrębnie listem poleconym.
 4. W przypadku dostawy przez Sprzedającego, potwierdza on protokołem termin oraz rodzaj dokonanej dostawy i /lub usługi.
 5. Dla firm stale współpracujących Sprzedający prowadzi system rozliczeń okresowych dla których wystawia zbiorcze faktury VAT na podstawie dokumentów WZ/PZO za towary odebrane w okresie rozliczeniowym.
 6. Wszystkie faktury korygujące muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz datą przyjęcia przez Kupującego lub osobę upoważnioną. Faktury korygujące bez podpisu i daty nie będą honorowane i uwzględniane w rozliczeniach rozrachunków.

§7. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Okres gwarancji na zakupiony towar określany jest indywidualnie dla danego towaru przez jego producenta lub przez Sprzedającego. Gwarancje na urządzenia realizowane są na podstawie indywidualnych warunków gwarancji danego producenta.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikających z winy producenta sprzedawca dokona niezbędnej naprawy lub wymieni towar na wolny od wad pod warunkiem zrealizowania takiego roszczenia przez Producenta.
 3. Naprawa towaru następuje w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia towaru i/lub wykonania usługi do sprzedawcy chyba, że strony postanowią inaczej. Termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłania całego podzespołu do specjalistycznych serwisów np. poza granicami RP.
 4. Wszystkie towary powinny być dostarczone na adres Sprzedawcy lub do odpowiedniego producenta na koszt Kupującego. Sprzedawca nie pokrywa kosztów transportu, demontażu, transportu wewnętrznego, związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu.
 5. Warunkiem uznania gwarancji jest dostarczenie wyrobu na koszt kupującego do miejsca zakupu w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem w czasie transportu wraz z ważną karta gwarancyjną. Przed zwrotem reklamowanego produktu należy ustalić sposób dostarczenia towaru do Sprzedającego. W przypadku gdy dostarczenie produktu nie jest możliwe koszt przyjazdu serwisu ponosi Kupujący.
 6. Podstawą reklamacji jest “KARTA GWARANCYJNA” wraz z dokumentem zakupu lub „FORMULARZ REKLAMACJI” wraz z dokumentem zakupu dla towarów standardowo nie posiadających karty gwarancyjnej.
 7. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 8. W przypadku uszkodzenia lub wady towaru i/lub usługi z przyczyny leżącej po stronie producenta lub instalatora koszty naprawy w okresie gwarancji ponosi Kupujący z zastrzeżeniem iż wskazany przez Sprzedawcę podmiot dokonuje przejęcia długu Kupującego i nie ponosi on żadnych kosztów naprawy w czasie trwania gwarancji na dany towar i /lub usługę. Kupujący wyraża przy tym zgodę zgodnie z art. 519 KC na przejęcie jego długo wobec Sprzedawcy.
 9. Gwarancja ulega unieważnieniu, gdy zostanie stwierdzone dokonanie napraw lub otwarcie urządzenia przez osoby nieupoważnione, dokonanie zmian konstrukcyjnych, wystąpienie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania czy serwisu i konserwacji.
 10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć dokładny opis uszkodzeń wraz z opisem kiedy (w jakich sytuacjach) dana usterka występuje.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach dostarczonych do serwisu.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody wynikłe z niemożności korzystania przez nabywcę ze sprzętu będącego w naprawie.
 13. Sprzedawca nie ponosi
 14.  W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.